HET RESULTAAT VWO 2e druk

les Maken door leerling les les les
1 Opdr 1.1 t/m 1.4 10 3.12 t/m 3.15 19 5.1 t/m 5.4 28 6.18, 6.19
2 1.5 t/m 1.12 11 3.16 t/m Zelftest 3 (1 t/m 10) 20 5.5 t/m 5.8 29 6.20, 6.21
3 1.13, Zelftest 1 (1 t/m 12) 12 Zelftest 3 (11, 12), 4.1, 4.2 21 5.9 t/m 5.13 30 6.22 t/m 6.25
4 Zelftest 1 (13 t/m 15), 2.1 t/m 2.4 13 4.3 t/m 4.6 22 5.14, Zelftest 5 (1 t/m 11) 31 6.26, 6.27
5 2.5 t/m 2.9 14 4.7 t/m 4.10 23 Zelftest 5 (12 t/m 15), 6.1 32 6.28 t/m 6.32
6 2.10 t/m 2.12, Zelftest 2 (1 t/m 11) 15 4.11, 4.12 24 6.2 t/m 6.5 33 6.33 t/m 6.36
7 Zelftest 2 (12 t/m 14), 3.1, 3.2 16 4.13 25 6.6 t/m 6.9 34 Zelftest 6
8 3.3 t/m 3.6 17 4.14, 4.15 26 6.10 t/m 6.14 35 7.1, 7.2, Zelftest 7
9 3.7 t/m 3.11 18 Zelftest 4 27 6.15 t/m 6.17

 

Studielast Het Resultaat Vwo

Doorwerken van de lesbrief 35 × 50/60 29 uur en 10 minuten
Studeren 20 uur
Proefwerken maken 3 uur en 20 minuten
Bespreken proefwerk 1 uur
Extra vaardigheidsopdrachten p.m.
Totaal 53 uur en 30 minuten

 

HET RESULTAAT VWO 2e druk inclusief cases

les Maken door leerling les les les
1 Opdr 1.1 t/m 1.4 12 3.12 t/m 3.15 23 5.3 t/m 5.6 34 6.26, 6.27
2 1.5 t/m 1.12 13 3.16 t/m Zelftest 3 (1 t/m 10) 24 5.7 t/m 5.13 35 6.28 t/m 6.32
3 1.13, Zelftest 1 (1 t/m 12) 14 Zelftest 3 (11, 12), case 3.1 25 5.14, Zelftest 5 (1 t/m 11) 36 6.33 t/m 6.36
4 Zelftest 1 (13 t/m 15), case 1.1 opdr 2.1, 2.2 15 Case 3.2, opdr 4.1, 4.2 26 Zelftest 5 (12 t/m 15), Case 5.1, 5.2 37 Zelftest 6
5 2.3 t/m 2.6 16 4.3 t/m 4.6 27 6.1 t/m 6.4 38 Case 6.1
6 2.7 t/m 2.10 17 4.7 t/m 4.10 28 6.5 t/m 6.7 39 Case 6.2
7 2.11, 2.12 Zelftest 2 (1 t/m 11) 18 4.11, 4.12 29 6.8 t/m 6.12 40 Case 6.3
8 Zelftest 2 (12 t/m 14) Case 2.1, 2.2 19 4.13 30 6.13 t/m 6.15 41 7.1, 7.2, Zelftest 7 (1 t/m 5)
9 3.1 t/m 3.3 20 4.14, 4.15 31 6.16 t/m 6.18 42 Zelftest 7 (6 t/m 12), Case 7.1
10 3.3 t/m 3.6 21 Zelftest 4 32 6.19 t/m 6.21
11 3.7 t/m 3.11 22 Case 4.1, opdr 5.1, 5.2 33 6.22 t/m 6.25

 

Studielast Het Resultaat Vwo

Doorwerken van de lesbrief 42× 50/60 35 uur
Studeren 20 uur
Proefwerken maken 3 uur en 20 minuten
Bespreken proefwerk 1 uur
Extra vaardigheidsopdrachten p.m.
Totaal 59 uur

 

Eindtermen Het Resultaat Vwo

De 2e druk van de lesbrieven is gebaseerd op de Syllabus CE 2023 Versie 2, juni 2021

 

Domein F: Financieel beleid 

De kandidaat kan financiële feiten inventariseren en financiële overzichten opstellen. Hij kan financiële en niet-financiële informatie analyseren en het belang van beide uitleggen voor het besturen van de organisatie. Hij kan voor een handelsonderneming of dienstenonderneming de verschillende kostensoorten noemen, de winst berekenen en de verschillen analyseren.

 

29. De kandidaat kan financiële en niet-financiële informatie onderscheiden en het belang van beide uitleggen voor het besturen van de organisatie.

Voor het centraal examen betekent dit het noemen van financiële en niet-financiële informatie en het belang ervan uitleggen voor het besturen van een organisatie.

In dat verband kan de kandidaat

29.1     het onderscheid tussen financiële informatie en niet-financiële informatie uitleggen.

29.2     uitleggen welke niet-financiële informatie als managementinformatie relevant is op het terrein van marktontwikkelingen, innovatie, klanten, efficiency en de kwaliteit van processen.

29.3     kritische succesfactoren noemen aan de hand van prestatie-indicatoren.

 

Belangrijkste begrippen:

niet-financiële informatie

kritische succesfactoren / prestatie-indicator

 • assortiment
 • innovatiekracht
 • leveringstermijn
 • efficiency
 • kwaliteit processen / trainingsdagen
 • klanttevredenheid / klachten
 • communicatie / frequentie interne communicatie

 

Subdomein F2: Kosten- en winstvraagstukken

30. De kandidaat kan met behulp van diverse methoden de kostprijs berekenen en de verkoopprijs vaststellen.

 

Achterliggende opvattingen bij domein F2: kosten- en winstvraagstukken.

In dit domein beogen we te laten zien hoe het management van een organisatie inzicht krijgt in de samenhang tussen opbrengsten, kosten en resultaten. Het doel moet zijn dat de organisatie goed inzicht krijgt in de opbrengsten en kosten die aan een periode toegerekend worden en in de kosten die toegerekend kunnen worden aan de geleverde diensten.

Ook dient de kandidaat inzicht te hebben in het onderscheid tussen constante en variabele kosten.

In de vorige syllabus lag het accent vooral op de industriële onderneming. De meeste bedrijven in Nederland vindt men in de dienstverlenende sector. Het accent zou daar moeten liggen omdat het tegenwoordig steeds meer gaat om bedrijven die ‘uren’ verkopen. Dat kunnen ZZP-ers zijn, maar ook dienstverlenende organisaties.

In dat geval wil men:

 • Weten wat de vaste en variabele kosten zijn;
 • Weten welke kosten men kan toerekenen aan een ‘uur’ en welke niet.
 • Kunnen narekenen of een tarief volledig kostendekkend is.
 • Per gedeclareerd uur kunnen nagaan hoeveel het heeft bijgedragen aan het dekken van de constante kosten.

Men wil ook inzicht krijgen in het verloop van de financiële stromen. Wat de kandidaat duidelijk moet worden, is dat we het hier hebben over een methodiek om kosten en opbrengsten in de tijd en op basis van verdeelsleutels te alloceren. Het moet duidelijk worden dat uiteindelijk de kasstroom niet wordt beïnvloed door de wijze van boekhouden en dat het resultaat mee afhankelijk is van de waarderingsgrondslagen van de activa.

 

In dat verband kan de kandidaat

30.1     in de context van een kostenvraagstuk de verschillende kostensoorten uitleggen.

30.1.1        de verschillende categoriale kostensoorten kunnen noemen.

30.1.2        uitleggen wat het verschil is tussen constante en  (proportioneel) variabele kosten.

30.1.3        uitleggen wat het verschil is tussen de toegerekende kosten van een dienst- en periodekosten.

30.2     in de context van een kostenvraagstuk volgens diverse methoden de kosten per geleverde dienst berekenen.

30.2.1        het tarief/de tarieven berekenen van een dienstverlenende organisatie waarbij alleen de variabele kosten verbijzonderd worden en de constante kosten via een opslag per activiteit worden doorberekend.

30.2.2        het resultaat van een dienstverlenende onderneming over een periode berekenen waarbij de variabele kosten worden toegerekend aan de in die periode verleende diensten en de constante kosten direct ten laste van de winst- en verliesrekening worden gebracht (de variabele kostencalculatie-methode).

30.3     De kandidaat kan de verkoopprijs berekenen:

30.3.1        de grootte van de verkoopprijs inclusief btw als de verkoopprijs exclusief btw bekend is (en vice versa).

30.3.2        op basis van de kostprijs via een winstopslag de verkoopprijs berekenen.

30.3.3        uitleggen wat transfer pricing is en uitleggen hoe dit binnen een bedrijf gebruikt kan worden om door middel van kostenallocatie de winst te beïnvloeden.

30.4     een break-even analyse opstellen.

30.4.1        de break-even afzet en break-even omzet berekenen op basis van de dekkingsbijdrage in euro’s per uur en in procenten van de omzet.

30.4.2        de totale opbrengsten, de totale kosten en het totale resultaat grafisch kunnen opstellen.

30.4.3        een grafische weergave van een break-even analyse kunnen uitleggen.

 

31. De kandidaat kan voor niet-industriële organisatie de voorcalculatorische en de nacalculatorische resultatenrekening opstellen, verschillen verklaren en passende beheermaatregelen afleiden. 

In dat verband kan de kandidaat

31.1     de voorcalculatorische- en nacalculatorische winst- en verliesrekening opstellen en deverschillen uitleggen.

31.1 1.       het verschil tussen voorcalculatorische (toegestane) grootheden en nacalculatorische (gerealiseerde) grootheden uitleggen.

31.1.2        het verschil tussen het voorcalculatorische en het gerealiseerde resultaat  berekenen en uitleggen door middel van een verschillenanalyse.

31.1.3        de verschillenanalyse  opstellen op basis van verkoopresultaat en budgetresul-taat ( prijsresultaat, efficiencyresultaat en bezettingsresultaat).

31.1.4        De  kandidaat kan het verschil tussen winst en cashflow uitleggen.

31.1.5        De kandidaat kan uitleggen dat de winst wordt beïnvloed door  het gekozen afschrijvingssysteem en de gekozen waarderingsgrondslag van de activa.

31.2     de voorraadwaardering kunnen analyseren

31.3     uitleggen welke beleidsbeslissingen het management kan koppelen aan de behaalde  resultaten per financiële en niet-financiële informatiecategorie.

31.3.1        uitleggen wat bedoeld wordt met niet-financiële informatie en het belang van social accounting verklaren.

31.3.2        uitleggen dat niet-financiële informatie een belangrijk onderdeel is van risicomanagement en dat het de ondernemingsresultaten kan beïnvloeden.

31.3.3        uitleggen dat niet-financiële informatie gebruikt kan worden om de waarde van immateriële activa duidelijk te maken voor stakeholders.

Belangrijke begrippen:

opbrengsten

constante/Variabele Kosten

toegerekende kosten en periode kosten

 • omzet
 • proportionele kosten

btw

 • te vorderen btw
 • te betalen btw
 • af te dragen btw

kosten per geleverde dienst

 • variabele kostencalculatiemethode
 • winstopslag
 • winstmarge
 • transfer pricing

break even omzet

break even afzet 

 • afzet
 • verkoopprijs
 • dekkingsbijdrage

winst

cashflow

verschillenanalyse

 • verkoopresultaat
 • budgetresultaat
 • prijsresultaat
 • efficiencyresultaat
 • bezettingsresultaat

afschrijvingssystemen vaste activa

 • vast percentage aanschafwaarde

waarderingsgrondslag activa

 • historische kosten
 • actuele waarde
 • herwaardering zonder inhaalafschrijving

voorraad goederen waardering

 • vaste verrekenprijs
 • prijsverschil bij inkoop

 

 

 

HET RESULTAAT VWO 1e druk

les Maken door leerling les les les
1 Opdr 1.1 t/m 1.4 12 3.11 t/m 3.14 23 Case 4.1 opdr 5.1, 5.2 34 6.22 t/m 6.25
2 1.5 t/m 1.12 13 3.15 t/m 3.17 24 5.3 t/m 5.6 35 6.26, 6.27
3 1.13, D-toets 1 t/m 13 14 D-toets 3 25 5.7 t/m 5.13 36 6.28 t/m 6.32
4 D-toets 14/ t/m 16, case 1.1 15 Case 3.1, 3.2 26 5.14, D-toets 5 1 t/m 11 37 6.33 t/m 6.36
5 2.1 t/m 2.5 16 4.1 t/m 4.3 27 D-toets 12 t/m 15, case 5.1, 5.2 38 D-toets 6
6 2.6 t/m 2.9 17 4.4 t/m 4.6 28 6.1 t/m 6.4 39 Case 6.1
7 2.10 t/m 2.12 18 4.7 t/m 4.10 29 6.5 t/m 6.7 40 Case 6.2
8 D-toets 2 19 4.11, 4.12 30 6.8 t/m 6.12 41 Case 6.3
9 Case 2.1, 2.2. opdr. 3.1, 3.2 20 4.13 31 6.13 t/m 6.15 42 7.1, 7.2, D-toets 1 t/m 5
10 3.3 t/m 3.4 21 4.14, 4.15 32 6.16 t/m 6.18 43 D-toets 6 t/m 12, Case 7.1
11 3.5 t/m 3.10 22 D-toets 4 33 6.19 t/m 6.21

 

Studielast Het Resultaat Vwo

Doorwerken van de lesbrief 43× 50/60 35 uur en 50 minuten
Studeren 20 uur
Proefwerken maken 3 uur en 20 minuten
Bespreken proefwerk 1 uur
Extra vaardigheidsopdrachten p.m.
Totaal 60 uur

 

Eindtermen Het Resultaat Vwo

De 1e druk van de lesbrieven is gebaseerd op de Syllabus CE 2021 Versie 2, juni 2016

In juni 2019 verscheen een nieuwe syllabus CE 2021 Versie 3.1 juni 2019 (nader vastgesteld).

Let op:

De verschillen tussen de syllabus CE 2021 versie 3.1 uit 2019 en de syllabus CE 2021 versie 2 uit 2016 zijn in de handleiding grijs gearceerd en op de website rood gearceerd. In de syllabus 2021 versie 3.1 zijn enkele onderdelen dus geschrapt maar er zijn ook nieuwe onderdelen toegevoegd.

In de 2e druk van de lesbrieven zijn de nieuwe en de geschrapte onderdelen verwerkt.

 

Domein F: Financieel beleid 

De kandidaat kan financiële feiten inventariseren en financiële overzichten opstellen. Hij kan financiële en niet-financiële informatie analyseren en het belang van beide uitleggen voor het besturen van de organisatie. Hij kan voor een handelsonderneming of dienstenonderneming de verschillende kostensoorten noemen, de winst berekenen en de verschillen analyseren.

 

29. De kandidaat kan financiële en niet-financiële informatie onderscheiden en het belang van beide uitleggen voor het besturen van de organisatie.

Voor het centraal examen betekent dit het noemen van financiële en niet-financiële informatie en het belang ervan uitleggen voor het besturen van een organisatie.

In dat verband kan de kandidaat

29.1 het onderscheid tussen financiële informatie en niet-financiële informatie uitleggen.

29.2 uitleggen welke niet-financiële informatie als managementinformatie relevant is op het terrein van marktontwikkelingen, innovatie, klanten, efficiency en de kwaliteit van processen.

29.3 kritische succesfactoren noemen aan de hand van prestatie-indicatoren.

Belangrijkste begrippen:

niet-financiële informatie

kritische succesfactoren / prestatie-indicator

 • assortiment
 • innovatiekracht
 • leveringstermijn
 • efficiency
 • kwaliteit processen / trainingsdagen
 • klanttevredenheid / klachten
 • communicatie / frequentie interne communicatie

 

Subdomein F2: Kosten- en winstvraagstukken

30. De kandidaat kan met behulp van diverse methoden de kostprijs berekenen en de verkoopprijs vaststellen.

Achterliggende opvattingen bij domein F2: kosten- en winstvraagstukken.

In dit domein beogen we te laten zien hoe het management van een organisatie inzicht krijgt in de samenhang tussen opbrengsten, kosten en resultaten. Het doel moet zijn dat de organisatie goed inzicht krijgt in de opbrengsten en kosten die aan een periode toegerekend worden en in de kosten die toegerekend kunnen worden aan de geleverde diensten.

Ook dienst de kandidaat inzicht te hebben in het onderscheid tussen constante en variabele kosten.

In de vorige syllabus lag het accent vooral op de industriële onderneming. De meeste bedrijven in Nederland vindt men in de dienstverlenende sector. Het accent zou daar moeten liggen omdat het tegenwoordig steeds meer gaat om bedrijven die ‘uren’ verkopen. Dat kunnen ZZP-ers zijn, maar ook dienstverlenende organisaties.

In dat geval wil men:

 • Weten wat de vaste en variabele kosten zijn; dat onderscheid hoeft niet verder uitgewerkt te worden.
 • Weten welke kosten men kan toerekenen aan een ‘uur’ en welke niet.
 • Kunnen narekenen of een tarief volledig kostendekkend is.
 • Per gedeclareerd uur kunnen nagaan hoeveel het heeft bijgedragen aan het dekken van de constante kosten.

Men wil ook inzicht krijgen in het verloop van de financiële stromen. Wat de kandidaat duidelijk moet worden, is dat we het hier hebben over een methodiek om kosten en opbrengsten in de tijd en op basis van verdeelsleutels te alloceren. Het moet duidelijk worden dat uiteindelijk de kasstroom niet wordt beïnvloed door de wijze van boekhouden en dat het resultaat mee afhankelijk is van de waarderingsgrondslagen van de activa.

Voor het centraal examen betekent dit dat de kandidaat:

30.1 in de context van een kostenvraagstuk de verschillende kostensoorten kan uitleggen 

30.2 in de context van een kostenvraagstuk de kostprijs kan berekenen 

30.3 de verkoopprijs kan berekenen 

30.4 een break-even analyse kan opstellen

In dat verband kan de kandidaat

30.1 in de context van een kostenvraagstuk de verschillende kostensoorten uitleggen.

30.1.1 de verschillende categoriale kostensoorten kunnen noemen.

30.1.2 uitleggen wat het verschil is tussen constante en  (proportioneel) variabele kosten.

30.1.3 uitleggen wat het verschil is tussen de toegerekende kosten van een dienst  en periodekosten.

30.2 in de context van een kostenvraagstuk volgens diverse methoden de kosten per geleverde dienst berekenen.

30.2.1 het tarief/de tarieven berekenen van een dienstverlenende organisatie waarbij alleen de variabele kosten verbijzonderd worden en de constante kosten via een opslag per activiteit worden doorberekend.

30.2.2 het resultaat van een dienstverlenende onderneming over een periode berekenen waarbij de variabele kosten worden toegerekend aan de in die periode verleende diensten en de constante kosten direct ten laste van de winst- en verliesrekening worden gebracht (de variabele kostencalculatiemethode).

30.3 De kandidaat kan de verkoopprijs berekenen:

30.3.1 de grootte van de verkoopprijs inclusief btw als de verkoopprijs exclusief btw bekend is (en vice versa).

30.3.2 op basis van de kostprijs via een winstopslag de verkoopprijs berekenen.

30.3.3 uitleggen wat transfer pricing is en uitleggen hoe dit binnen een bedrijf gebruikt kan worden om door middel van kostenallocatie de winst te beïnvloeden.

30.4 een break-even analyse opstellen.

30.4.1 de break-even afzet en break-even omzet berekenen op basis van de dekkingsbijdrage in euro’s per uur en in procenten van de omzet.

30.4.2 de totale opbrengsten, de totale kosten en het totale resultaat grafisch kunnen opstellen.

30.4.3 een grafische weergave van een break-even analyse kunnen uitleggen.

 

31. De kandidaat kan voor niet-industriële organisatie de voorcalculatorische en de nacalculatorische resultatenrekening opstellen, verschillen verklaren en passende beheermaatregelen afleiden. 

Voor het centraal examen betekent dit 

31.1 de voorcalculatorische en nacalculatorische winst- en verliesrekening opstellen en de verschillen uitleggen.

31.2 de voorraadwaardering kunnen analyseren 

31.3 kunnen adviseren over de beleidsbeslissingen van het management als gevolg van de financiële en niet-financiële informatie. 

In dat verband kan de kandidaat

31.1 de voorcalculatorische- en nacalculatorische winst- en verliesrekening opstellen en de verschillen uitleggen.

31.1.1 het verschil tussen voorcalculatorische (toegestane) grootheden en nacalculatorische (gerealiseerde) grootheden uitleggen.

31.1.2 het verschil tussen het voorcalculatorische en het gerealiseerde resultaat  berekenen en uitleggen door middel van een verschillenanalyse.

31.1.3 de verschillenanalyse  opstellen op basis van verkoopresultaat en budgetresul-taat ( prijsresultaat, efficiencyresultaat en bezettingsresultaat).

31.1.4 De  kandidaat kan het verschil tussen winst en cashflow uitleggen.

31.1.5 De kandidaat kan uitleggen dat de winst wordt beïnvloed door  het gekozen afschrijvingssysteem en de gekozen waarderingsgrondslag van de activa.

31.2 de voorraadwaardering kunnen analyseren

31.3 uitleggen welke beleidsbeslissingen het management kan koppelen aan de bepaalde behaalde resultaten per financiële en niet-financiële informatiecategorie.

31.3.1 uitleggen wat bedoeld wordt met niet-financiële informatie en het belang van social accounting verklaren.

31.3.2 uitleggen dat niet-financiële informatie een belangrijk onderdeel is van risicomanagement en dat het de ondernemingsresultaten kan beïnvloeden.

31.3.3 uitleggen dat niet-financiële informatie gebruikt kan worden om de waarde van immateriële activa duidelijk te maken voor stakeholders.

Belangrijke begrippen:

opbrengsten

constante/Variabele Kosten

toegerekende kosten en periode kosten

 • omzet
 • proportionele kosten

btw

 • te vorderen btw
 • te betalen btw
 • af te dragen btw

kosten per geleverde dienst

 • variabele kostencalculatiemethode
 • winstopslag
 • winstmarge
 • transfer pricing

break even omzet

break even afzet 

 • afzet
 • verkoopprijs
 • dekkingsbijdrage

winst

cashflow

verschillenanalyse

 • verkoopresultaat
 • budgetresultaat
 • prijsresultaat
 • efficiencyresultaat
 • bezettingsresultaat

afschrijvingssystemen vaste activa

 • boekhoudkundige regels
 • vast percentage aanschafwaarde
 • vast percentage boekwaarde

herwaardering

waarderingsgrondslag activa

 • historische kosten
 • actuele waarde
 • herwaardering zonder inhaalafschrijving
 • vervangingswaarde

voorraad goederen waardering

 • vaste verrekenprijs
 • prijsverschil bij inkoop