In deze rubriek besteden we aandacht aan de huidige lesbrieven voor havo en vwo. Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen voor zowel de havo- als de vwo-lesbrieven aan de orde:

 → de volgorde van behandeling van de lesbrieven.
 → de verdeling van de studielasturen over de gehele methode.
 → hoe om te gaan met praktische opdrachten en het handelingsdeel.
 → hoe een case in zetten in de lessen.
 → het centraal examen en het examenprogramma.
 → het lessenplan per lesbrief.
 → een overzicht van de eindtermen (domeinen) per lesbrief.
 ♦ Handreiking SE voor BE
 ♦ Examenblad.nl