Per lesbrief vindt u hier informatie over het lessenplan, de eindtermen en een bijlage met eventueel een lijst met errata. Klik op een van de onderstaande lesbrieven en u krijgt de bovenstaande informatie over de desbetreffende lesbrief. Op deze pagina staan verder enkele algemene opmerkingen over het lessenplan en de eindtermen.

Stichting en Vereniging Havo
De Eenmanszaak deel 1 Havo
De Eenmanszaak deel 2 Havo
De Naamloze Vennootschap Havo
Organisatie en Personeel Havo
Marketing Havo
Het Rekenwonder H/V
De Boekhoudmodule H/V

Het lessenplan: algemene opmerkingen
Een lessenplan kan slechts een leidraad zijn. U kunt immers te maken krijgen met briljante of middelmatige leerlingen, met leerlingen waarmee u goed kunt opschieten of met leerlingen waarmee u constant overhoop ligt, met lestijden van 30, 40, 45, 50 of zelfs 100 minuten, enz. Er is een lessenplan  voor zelfstandig werken opgenomen waarbij steeds is verondersteld dat een les c.q. studie-uur 50 minuten bedraagt.
In het lessenplan gaat het puur om de tijd die de leerling nodig heeft voor het doornemen van het lesmateriaal, het maken van alle opdrachten, het controleren van de antwoorden met behulp van de uitwerkingenboekjes, het maken van de diagnostische toetsen en de cases.
Het begrip lessenplan is hier misschien een wat verouderd begrip en het is misschien beter om te spreken van een studieplan, want de leerling hoeft immers niet alles in de les te doen
Verder gaat het lessenplan/studieplan ervan uit dat de leerling de lesbrief geheel zelfstandig doorwerkt en dat u als docent geen frontale lessen geeft, zoals bijvoorbeeld het geven van een klassikale inleiding op de lesbrief, het klassikaal behandelen van een bepaalde theorie, het klassikaal bespreken van de uitwerkingen van bepaalde opdrachten of het geven van een samenvatting. U kunt natuurlijk wel frontale lessen geven maar in dat geval dient u het lessenplan/studieplan aan te passen. Indien u bijvoorbeeld twee lessen wilt besteden aan uitleg, twee lessen aan het bespreken van belangrijke opdrachten en een les aan een samenvatting dan dient u het lessenplan uit te breiden met 5 lessen.
Het lessenplan gaat ervan uit dat de leerlingen alle cases maken. Het overslaan van cases is ook mogelijk, bijvoorbeeld omdat u de case niet van belang acht of omdat u de vase later wilt laten uitvoeren.
Eindtermen
De globale eindtermen van het examen zijn voor de domeinen die betrekking hebben op het centraal examen nader gespecificeerd door de CEVO. Deze gespecificeerde eindtermen treft u voor wat betreft domein A hier aan. De specificatie van de overige domeinen voor het CE staan bij de lesbrieven. Voor de globale eindtermen van het schoolexamen is er geen explicitering, wel is er een handreiking geschreven door de SLO waarin ideeën staan voor een mogelijke invulling van het schoolexamen. Scholen hebben dus veel vrijheid bij de invulling van het schoolexamen waarbij natuurlijk wel voldaan moet worden aan de eindtermen die vermeld staan bij de domeinen A, B, D en F. Het gebruik van ICT is in het nieuwe programma verplicht gesteld.
Alle uitsluitingen voor het centraal examen in het oude programma zijn in het nieuwe programma geschrapt. Dit betekent dat de niet-commerciële organisaties weer tot de stof van het centraal examen behoren.

Betekenis handelingswerkwoorden
Noemen Het opsommen van namen, begrippen, definities, voorbeelden e.d. waarbij veelal met een of enkele woorden kan worden volstaan.
Herkennen Het identificeren van namen, begrippen, situaties, voorbeelden e.d. in een gegeven context.
Beschrijven Het verbaal, grafisch, tabellarisch of wiskundig/rekenkundig weergeven van een situatie of proces zonder dat er sprake hoeft te zijn van een redenering.
Verklaren Het beredeneren of wiskundig/rekenkundig weergeven van (causale) verbanden waarbij er sprake is van een of meerdere (denk)stappen die in de juiste volgorde moeten worden gepresenteerd. Het gaat hierbij in de regel om (algemeen erkende) verbanden zoals die ook in de media naar voren komen.
Herkennen impliceert noemen;
Beschrijven impliceert herkennen en dus ook noemen;
Verklaren impliceert beschrijven en dus ook herkennen en noemen.
Berekenen Het toepassen van rekenregels en algoritmen alsmede het presenteren van de resultaten.
Herleiden op Beredeneren hoe een begrip of grootheid stap voor stap is te transformeren in een ander begrip of grootheid.
Uitsplitsen Conceptueel en getalsmatig uiteen halen van een grootheid zodat de samenstellende bestanddelen expliciet vorm krijgen.
Toepassen Tot uitdrukking brengen in een berekening.